Pradžia Nuostatai
Nuostatai

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 28 d. sprendimu T-89

     

 

 

 

ZARASŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais bei šiais įstatais (toliau – Įstatai).
  2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
  3. Viešoji įstaiga įsteigta neribotam laikui.
  4. Viešosios įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t.y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31 d.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

 

5. Įstaigos pagrindiniai tikslai:

5.1. skatinti Zarasų rajono turizmo ir verslo plėtrą, atsižvelgiant į rajono Savivaldybės turizmo bei verslo  plėtros prioritetus;

5.2. teikti informacijos paslaugas apie Zarasų rajono turizmo išteklius Lietuvos ir užsienio šalių turistams, kuriant patrauklų bei svetingą Zarasų rajono įvaizdį bei populiarinant jį Lietuvoje bei užsienyje;

5.3. teikti verslo informacijos, konsultavimo, mokymų paslaugas, ugdyti visuomenės verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą Zarasų rajone, didinant įmonių konkurencingumą.   

6. Įstaigos veiklos sritys:

6.1. rinkti, kaupti, atnaujinti, sisteminti ir nemokamai teikti informaciją apie Zarasų rajono turizmo išteklius ir paslaugas, rajone vykstančius renginius, lankomus objektus ir vietoves      rajono svečiams įstaigoje, o profesionaliomis informacijos sklaidos priemonėmis – šalyje ir užsienyje;

6.2. administruoti įstaigos interneto svetainę, nuolat atnaujinant turizmo ir verslo informaciją;

6.3. leisti ir platinti reklaminius-pažintinius leidinius, pristatančius Zarasų rajono turizmo (ir verslo) išteklius, bei teikti informaciją įvairiose laikmenose;

6.4. organizuoti ir vykdyti prekybą meno dirbiniais, informaciniais-reklaminiais leidiniais, liaudies amatų gaminiais, kt. suvenyrais, reprezentuojančiais Zarasų rajoną;

6.5. rengti Zarasų rajono turistinių išteklių pristatymą, organizuoti turizmo ir verslo misijas, seminarus, konferencijas;

6.6. kurti naujus turizmo produktus: rengti ir pristatyti pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens, kultūrinius ir gamtinius maršrutus, ieškoti potencialių turizmo ir susijusių paslaugų teikėjų;

6.7. populiarinti turistų apgyvendinimo paslaugas, platinti bilietus į įvairius renginius; organizuoti ir vykdyti kompleksinių turizmo paketų pardavimą;

6.8. dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse turizmo ir verslo parodose, projektuose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose;

6.9. dalyvauti kuriant turizmo ir verslo informacines sistemas;

6.10. bendradarbiauti su paslaugų verslui ir turizmui tinklo įstaigomis, paslaugų teikėjais, paramą verslui teikiančiomis institucijomis;

6.11. inicijuoti darbo grupių su Zarasų rajono savivaldybės administracija, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. socialiniais partneriais susitikimus įstaigos tikslams ir savivaldybės prioritetams pasiekti turizmo ir verslo plėtros srityje;

6.12. skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;

6.13. generuoti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą centro veiklai;

6.14. padėti užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoti ir rengti verslo plėtros ir investicinius projektus; skatinti verslumą, partnerystę ir naujų darbo vietų kūrimą, ypač jaunimo tarpe;

6.15. dalyvauti įvairių nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, sąjungų ir kitų vietinių bei regioninių institucijų, susijusių su turizmu ir verslu, veikloje;

6.16. organizuoti ir vykdyti kitas turizmo ir verslo informacijos bei turizmo ir verslo paslaugas;

6.17. rengti ir administruoti projektus, finansuojamus iš nacionalinių, ES ir kitų šalių tarptautinių fondų, įstaigos tikslams ir savivaldybės prioritetams pasiekti turizmo ir verslo plėtros srityje;

6.18. vykdyti kitą, niekur nepaminėtą su turizmo paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme;

6.19. didinti  įstaigos lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros ir kt. priemonėmis,  keliant darbuotojų profesionalumą ir  kompetencijas.

7.  Įstaigos veiklos rūšys:

 

Nr.

 

Veiklos rūšis

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos, kuri sutampa ar yra artima pateiktai 1 stulpelyje veiklos rūšiai, kodas

7.1.

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

18.1

7.2.

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.2

7.3.

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

47.19

7.4.

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.3

7.5.

Apgyvendinimo veikla

55

7.6.

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

7.7.

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

58.1

7.8.

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

59.1

7.9.

Kita informacinių paslaugų veikla

63.9

7.10.

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

68.2

7.11.

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį

68,32

7.12.

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais.

69.20.

7.13.

Konsultacinė valdymo veikla

70.2

7.14.

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.20.20

7.15.

Reklama ir rinkos tyrimas

73

7.16.

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

74

7.17.

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.11

7.18.

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

77.21

7.19.

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.3

7.20.

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

79

7.21.

Tyrimo veikla

80.30

7.22.

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

82

7.23.

Kitas mokymas

85.5

7.24.

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

90

7.25.

Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla

93.19.20

7.26.

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

93.29

7.27.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

94.99

7.28.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

96.09

        

III SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJŲ DALININKU TVARKA

8. Įstaigos dalininkai (toliau – dalininkai) gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie   priimti dalininku arba įgiję (paveldėję, nusipirkę ar kitais būdais įgiję) dalininko teises.

9. Naujas dalininkas turi įnešti įnašą pinigais arba turtu ne mažesnės kaip 30 000 Eur vertės. Įnešamas turtas įvertinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

10.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti; asmens prašyme turi būti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas;

10.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;

10.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

11. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

11.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą; pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data;

11.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

12. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Įstatų 10.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 11.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 10.3 papunkčio nuostatas ar 11.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 11.2 papunkčio nuostatas.

13. Atlikus Įstatų 12 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

 

IV SKYRIUS

DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 

14. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).

15. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai Įstatų             22 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.

16. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.

17. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Įstatų 14-16 punktuose nurodytų veiksmų.

 

V SKYRIUS

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAGAI TVARKA

 

18. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

18.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;

18.2. materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą; aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS ORGANAI

 

19. Įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.

20. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, taip pat Įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Viešųjų įstaigų įstatyme.

21. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Įstaigos vadovas.

22. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba elektroninių ryšių priemonėmis.

23. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 22 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.

24. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.

25. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:

25.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

25.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

25.3. sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.

26. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

 

 

VII Skyrius

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

27. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

VIII skyrius

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

28. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.

29. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

 

IX skyrius

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

30. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

31. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

32. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos vadovas.

 

X SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ pateikimo visuomenei TVARKA

 

33. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.

34. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.

35. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

 

XI SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

36. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

 

_____________

 

 

© 2014-2024 VisitZarasai. Visos teisės saugomos
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas